Eidskog dating

dating site i frogner

Publikasjoner fra Cristin - NIVA [] Sammendrag Formålet med denne undersøkelsen har vært å innhente kunnskap om miljøtilstand på bakgrunn av bunndyrsamfunn fra elleve utvalgte elve- og bekkelokaliteter i Eidskog kommune. Arbeidet inngår som del av gjennomføringen av vannforskriften, der målet er at alle vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand.

austevoll singel

I oppdraget er det rettet spesielt fokus mot fem av prøvelokalitetene, der to er tilknyttet et kommunalt renseanlegg ved elven Børjåa og tre er tilknyttet et gammelt deponi ved Kisabekken. Resterende prøvelokaliteter var plassert i Ljønerbekken, Veksa, Tobølbekken og Vrangselva.

dønna gay dating

I tillegg ble EPT-indeks brukt for å støtte opp om disse eidskog dating. Det er imidlertid uvisst om dette eidskog dating naturlige forhold i området eller menneskeskapt forsuring.

På bakgrunn av ASPT indikerte åtte stasjoner god miljøtilstand, to moderat og en dårlig tilstand: God ble målt i Børjåa oppstrøms renseanlegg, Børjåa nedstrøms renseanlegg, Kisabekken oppstrøms deponi, Kisabekken nedstrøms eidskog dating, Kisabekken ved Bakkebygrenda, Vrangselva ved Magnor sentrum, Vrangselva ved spinneriet og Ljønerbekken, Moderat i Vrangselva ved Skotterud sentrum og Veksa, utløp fra Nessjøen, eidskog dating Dårlig i Tobølbekken.

I undersøkelsen er det imidlertid kun utført én prøvetaking fra hver lokalitet, og selv om dette kan gi en indikasjon på tilstand, trengs det ytterligere data for å kunne gi en sikker vurdering.

øystese single kvinner

Du kan være interessert