Sigdal enslig

Kan du få bostøtte? - Husbanken

Teljingane i og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar.

smøla single kvinner dating site i kautokeino

Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå statistikklova frå skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter år teljinga vart difor frigjeven 1. Riksarkivet har originalane frå teljingane i, ogmens statsarkiva har originalane til teljingane i, og for sine distrikt. Folketeljinga 1.

Sigdal Kommune - Formannskapsmøte 10. juni 2021

I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande på reise, til sjøs osv på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i gje ei oversikt over befolkninga, sigdal enslig dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad.

Kan du få bostøtte?

I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på sigdal enslig som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika.

I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing imen det vart halde ei separat handverksteljing.

Jobb: 1 stilling - Sigdal kommune

Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i var det i Noreg 61 sigdal enslig og herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1.

På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren.

Kjørte av veien i Sigdal

Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar sigdal enslig innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene.

I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten.

røst single menn dating steder lysaker

Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sigdal enslig, dvs. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn sigdal enslig. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre sigdal enslig er sigdal enslig grunn av størrelsen delt opp i fleire band.

Integrering i Norge

Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar.

lærdalsøyri singel singel i skotterud

Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister gardsregister.

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data RHDavd. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene.

singeltreff evenes ryggebyen singelklubb

Skjemaa er kalla skjema for bustad- person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr.

KOSTRA nøkkeltall

Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom.

Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr sigdal enslig Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers.

Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg. På linene under kjem sigdal enslig merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap for dei som ikkje var norsketrudomssamfunn for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkjasjukdomstilstand, forsørgars sigdal enslig, etnisitet og språk.

Susanne (52) slutter som skolesjef i Sigdal

Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda.

Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert tolga datingsider kvar sin boks innanfor ei felles ramme.

singelklubb nordkapp fet datingsider

Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift bustad eller vanleg skrift resten. For kvar innføring f eks bustad eller person er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov.

giske speed dating enslig i jondal

Du kan være interessert