Speed dating norway gjøvik

speed dating norway gjøvik

dating site i rendalen

Publisert dato6 År siden - Views English text below Arbeidet med å se på konkrete samarbeidsmuligheter er nå i full gang. Torsdag Fakultet for informatikk, matematikk og elektroteknikk IME hadde invitert fusjonspartnerne til åpen dag for å bli kjent med hverandre og hverandres fagmiljøer. Dette er et første steg i prosessen med å identifisere samarbeidsmuligheter og legge grunnlaget for fremtidig samhandling. Helvik, i sin presentasjon og velkomst.

Helvik t. Fra Høgskolen i Gjøvik møtte representanter fra Avdeling for informatikk og medieteknikk og Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Ålesund presenterte Avdeling for ingeniør- og realfag, og HiST stilte med representanter fra Avdeling for teknologi og Avdeling for informatikk og e-læring. Utdanningskvalitet i høysetet — HiST har et stort miljø for nettbaserte kurs, og dette tror vi vil bli viktig i det fusjonerte universitetet med campus i flere byer, sa Terje R Meisler, studieleder ved HiST.

Han trakk også frem at HiST har høy gjennomføringsgrad på teknologifagene, og at det jobbes tett med oppfølging av studentene. Viktig å være nysgjerrig — Fusjonen er viktig for oss, sa Terje Stafseng, kontorsjef ved Avdeling for informatikk og medieteknikk ved HiG. Vi er også opptatt av å utvikle en felles plattform for utdanning.

Tverrfaglighet, innovasjon og anvendbar kunnskap er fokusområder hos oss, og det er noe speed dating norway gjøvik vi ønsker å ta med inn i fusjonen.

Torbjørn Skogsrød, speed dating norway gjøvik ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse ved HiG, trakk fram avdelingens mantra: Tett kontakt med næringslivet.

Vi har en ganske bred faglig portefølge og har behov for å smalne oss inn og spisse enkelte fagområder. Verden vil endre seg hurtig fremover, og det er viktig å være nysgjerrig, sa han, med henvisning til en av IME-fakultetes punkter i strategidokumentet: «Nysgjerrighet: For å kunne møte nye problemstillinger, ny kunnskap, nye fagområder, nye miljø, nye muligheter og nye utfordringer med den nødvendige åpenhet og entusiasme.

Det må vi utvikle videre. Næringslivsklyngene i Ålesund er sterke og viktige. Faktisk så graderer Rolls Royce opp forskningsvirksomheten nå som det er litt dårlige tider for dem; de vil ruste opp til nye utfordringer og en ny tid.

Nyttig informasjon

Det er en sjanse for oss, sa Wang. IME-instituttene hadde også korte bolker med presentasjon, som ble utvidet etter lunsj hvor forsamlingen spredte seg på de ulike instituttene for å diskutere samarbeidsmuligheter. Nettverking I lunsjen gikk praten ivrig rundt bordene, med nettverking og diskusjoner om fag og fusjon.

Potensialet for å utvikle og videreutvikle sterke fagmiljøer på tvers av dagens institusjoner, var tydelig oppe i debatten. Flere trakk frem at man har mye å lære av hverandre. Flere uttrykte også stor usikkerhet knyttet til struktur og speed dating norway gjøvik, om deres fagmiljø kommer til å splittes opp og om hva som vil bestå og hva som kan forsvinne. Prosessen med å se på nye samarbeidsmuligheter er nå i gang, hvor den «svarte boksen» av usikkerhet åpnes og fylles med konkretisering av samarbeid.

Frode Volden f. Samarbeidsmuligheter Birgit Krogstie ved Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST, er av flere ved denne avdelingen som har sin utdanning fra NTNUs Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Det tror hun styrker muligheten myre møte single godt samarbeid. Samtidig ligger vårt hovedfokus speed dating norway gjøvik å holde vår aktivitet med undervisning og forskning gående.

dating site i oppegård

Det er vårt hovedansvar, sier hun. Mange er opptatt av at vi ikke må miste dette. En ting vi har god erfaring med hos oss, er bruk av lærerteam. Gjennom teamarbeidet får vi synspunker og innspill fra hverandre, noe som styrker undervisningen.

Råd og forebygging

Kanskje vi gjennom fusjonen til og med kan få til lærerteam på tvers av institusjonene. Vi håper at vi får trukket med oss de sterke sidene fra begge miljøene, og fra de andre høgskolene, inn i nye NTNU, understreker hun.

Birgit Krogstie er en av flere HiST-ansatte ved Avdeling for informatikk og e-læring som som har sin utdanning fra NTNU og som dermed kjenner begge institusjonene godt. Alle fotos: Idun Haugan Speed dating for future teamwork Efforts to explore specific opportunities for cooperation are now speed dating norway gjøvik full swing.

Hvor vil du reise?

The Faculty had invited the merger partners to an open day to get to know each other and their academic environments. This is a first step in the process of identifying opportunities for cooperation and laying the groundwork for future teamwork. About academic staff members participated in the event, and the merger partners had a packed day when the academic environments introduced themselves to each other. He also pointed out that HiST has a high completion rate in technology subjects, with close follow-up of students.

Språkvelger

We are also keen to develop a common platform for education. We have a fairly broad academic portfolio.

dating norway i hemsedal

We need to concentrate it and sharpen our focus on specific subject areas. We must develop this further.

Siste nytt fra REMA 1000

The business clusters in Ålesund are strong and important. Rolls-Royce is actually upgrading its research activities now that times are a bit more difficult for them; they want to gear up for new challenges and a new era. The IME departments also had short sessions of introductions, which were extended after lunch when the participants divided up within the different departments to discuss opportunities for cooperation.

Networking At lunchtime, there was lively conversation around the tables, speed dating norway gjøvik networking and discussions about subjects and the merger.

The potential to develop and cultivate strong academic environments across the boundaries of the current institutions was a clear topic in the debate. Several participants noted how much there was to learn from each other.

stokmarknes single kvinner

Participants also expressed great uncertainty about structure and organization, whether their academic environments would be split up, what would remain and what might disappear. She believes this will strengthen the potential for good teamwork. At the same time, our focus is on keeping our teaching and research going.

Many people are concerned that we must not lose this. One area where we have good experience is in the use of teacher teams.

Through this teamwork, we gain perspectives, ideas and suggestions from each other, which strengthen our teaching. Through the merger, perhaps we could even get teacher teams together across the speed dating norway gjøvik.

Du kan være interessert