Dating site i sauda

Bookingkalender - Sauda Trafikkskole

I har det vore arbeidd med den statistiske analysen av materialet frå Odda og Tyssedal.

Sammendrag Målet for prosjektet er å kartlegge og forstå talemålsutviklinga dei siste hundre åra på fire industristader for på den måten å vinne innsikt i sosiale og språklege faktorar som gjeld i språkendringsprosessar. Årdal, Odda, Tyssedal og Sauda er alle indu stristader som voks fram dating site i sauda løpet av talet, og dei hadde ein svært rask auke i folketalet.

dating site i sauda jevnaker møte single

Tilflyttinga kom frå heile landet og frå utlandet, og i løpet av kort tid vart det bygd opp heilt nye samfunn på desse stadene. I etableringsfasen var stadene b åde sosiale og språklege smeltegryter, og lokale språklege førebilete mangla i større eller mindre grad fordi dei som budde i området dating site i sauda før, var for få i forhold til innflyttarane til å kunne "nøytralisere" dei språkleg. Språksituasjonen i slike nye ind ustristader representerer ein unik laboratoriesituasjon ski speed dating norway tanke på å undersøkje faktorar som verkar inn på språkendringar.

dating site i sauda dating site i hamarøy

Vi ønskjer å kartlegge dialektane til dei ulike generasjonane i desse bygdene medan den generasjonen som etterfølgde innflyttaraneframleis er i live; slik vil vi oppnå større innsikt i det vi kallar koineisering, eit særtilfelle av dialektkontakt der nye dialektar oppstår som følgje av kontakt mellom språkbrukarar med gjensidig forståelege dialektar.

Prosjektet er todelt: I ein s ynkron studie vil vi gjennom nyinnsamling av talemålsdata frå tre nolevande generasjonar språkbrukarar studere språksituasjonen og mønster i språkvariasjonen på dei fire industristadene i dag.

dating site i sauda berlevåg online dating

Ved hjelp av eldre talemålsdata og talemålsskildringar vil v i òg beskrive språkendringane diakront og freiste forstå språklege utviklingsliner frå tida etter industrietableringa og fram til i dag.

Prosjektet søkjer om to doktorgradsstipend.

Lisensiering Public domainPublic domainfalsefalse This work was never published prior to January 1,and is currently in the public domain in the United States because it meets one of the following conditions: its author died before ; the death date of its author is not known, and it was created before ; it is an anonymous work, a pseudonymous work, or a work made for hire, and it was created before The above provisions are contained in 17 U. See also this page for more information. Public domainPublic domainfalsefalse Dette verket er offentlig eiendom i Norge, EU og land der den opphavsrettslige vernetiden etter opphavsmannens død er 75 år eller kortere.

Den eine stipendiaten skal arbeide med Odda og Tyssedal i eit nærkompara tivt perspektiv, den andre med Årdal og Sauda i eit fjernkomparativt perspektiv. Stipendiatane skal ha samordna problemstillingar og metode for å gjere jamføringa påliteleg.

dating site i sauda bjørkelangen singeltreff

Publikasjoner hentet fra Cristin.

Du kan være interessert