Hvittingfoss dating site

hvittingfoss dating site

En del av disse undersøkelsene ble utført i området rundt det kommunale grunnvannsanlegget ved Evju Hvittingfoss vannverk.

single ringsaker

Undersøkelsene her ble utført for å kartlegge den romlige utbredelsen av akviferen til grunnvannsanlegget, og for å gi forslag til utforming av sikringssoner rundt anlegget. Det ble utført geofysiske undersøkelser 2D resistivitetgrunnboringer, temperaturmålinger av grunnvannet, kjemiske analyser av vannprøver fra brønner og overflatevann samt alderdateringer av grunnvannet KFK og SF6 analyser.

single menn i herøy

Deler av undersøkelsene ble utført i tett samarbeid med Kongsberg kommune, som også hvittingfoss dating site finansiert deler av boreprogrammet. Akviferen er derfor godt beskyttet mot forurensende aktiviteter.

Dateringer av grunnvannet ved bestemmelse av KFK-er og SF6-innhold viser noe divergerende aldersdatering for KFK-analysene, mens aldersdatering basert på SF6-innhold ikke kan benyttes fordi berggrunnen i området trolig avgir små mengder naturlig SF6. Det er likevel grunn til å anta at oppholdstiden for grunnvannet som tas ut fra akviferen er flere år gammelt. Det er registrert høyt hvittingfoss hvittingfoss dating site site av fluor i grunnvannet i akviferen samt i noen omliggende fjellbrønner.

dating norway i setermoen

Det er samtidig registrert et relativt lavt fluorinnhold i vannet i nærliggende vassdrag. Dette indikerer at nydanning av grunnvann i akviferen skjer via underliggende fjellgrunn og ikke gjennom infiltrasjon gjennom overliggende lavpermeable sedimenter.

sandefjord online dating

På grunnlag av resultatene fra de utførte undersøkelsene er det vist at akviferen ved Evju er meget godt beskyttet mot overflateforurensninger, og at grunnvannet har lang oppholdstid i grunnen før det når grunnvannsbrønnene. Det foreslås derfor at det er tilstrekkelig å etablere to sikringssoner som båndlegger relativt begrenset areal rundt grunnvannsanlegget.

sogndal singel

Du kan være interessert