Neskollen speed dating. Samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000

Stortingsmelding nr. Hvordan læreren kommuniserer sine oppfatninger og holdninger til elevene, er derfor svært viktig for å bygge en god relasjon mellom lærer neskollen speed dating elev.

Hvis det opprettes en god kommunikasjon helt i starten av lærer- elev forholdet, er neskollen speed dating da større mulighet for at en god kommunikasjon opprettholdes gjennom hele læreprosessen?

I følge Store Norske Leksikon kan menneskelig kommunikasjon defineres som det å dele tanker med andre individer, på en overlagt og uforbeholden måte. Allot, Dette innebærer at man ved hjelp av ord, gjerninger eller en blanding av disse prøver å få mottakeren til å forstå budskapet. Det kan være kommunikasjon mellom lærer og foreldre, kolleger, lærer og elev, eller elevene seg imellom. Jeg vil derfor i denne oppgaven avgrense tema til kommunikasjon mellom lærer og elev, da dette er en viktig del av elevens opplevelse av en god skolehverdag og mulighet for læring.

I følge opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven, Med dette som grunnlag ble neskollen speed dating problemstilling slik: Hvordan kan lærer bidra til å skape god kommunikasjon med neskollen speed dating Denne problemstillingen skal jeg forsøke å svare på ved å se på Batesons teorier om kommunikasjon, samt knytte dette til datainnsamlingen ved to intervjuer jeg har foretatt.

Det kan råde forskjellig oppfatning av hva definisjonen god kommunikasjon er. Det vil oppleves forskjellig fra person til person, men likevel er målet det samme ved at det neskollen røyken dating dating for læring. I følge Karlsen og Spernes kan kommunikasjon foregå både verbalt og ikke-verbalt. Dette går ut på at når to parter kommuniserer, vil de begge være sendere og mottakere av et budskap.

Dersom det er samsvar mellom det verbale og ikke-verbale, vil budskapet være kongruent. Motsatt er det når budskapet er inkongruent. Bateson hevder neskollen speed dating det er flere aspekter ved kommunikasjonsteorien enn bare det verbale og ikke-verbale.

Bateson hevder at det er umulig å ikke kommunisere. Med dette mener han at både det du gjør og ikke gjør er en form for kommunikasjon. Samme hvor på følelsesskalaen vi befinner oss eller hva vi sier, kommuniserer vi. Jensen og Ulleberg s. Videre trekker Bateson frem at kommunikasjon alltid skjer på ulike nivåer. Her mener han at parallelt med de ordene som sies vil det samtidig skje en underliggende form for kommunikasjon. Dette kan forslagsvis være håndbevegelser, ansiktsuttrykk, eller trykk på enkelte ord.

single jenter i gran

Et av Batesons hovedmomenter innenfor kommunikasjon er at samspillet må forstås sirkulært. Han har en teori om at den vestlige kulturen er bygget opp rundt en lineær forståelse av en hendelse, der man alltid forsøker å lete etter en årsak for å forklare hendelsen. Istedenfor å trekke en konklusjon ved en hendelse, kan samspillet forstås sirkulært ved at den ene hendelsen like godt være årsaken til den andre og motsatt.

Eleven ønsker helst å luster single tiden sin til å spille dataspill. Læreren gjentar til stadighet om at han må bli mer fokusert, men eleven trekker seg tilbake i kommunikasjonen. En konklusjon læreren lett kan trekke for seg selv, er 3 5 at det ikke nytter å snakke med denne eleven. Hun tenker at han har allerede bestemt seg for hva han ønsker å bruke tiden sin på.

Dette er et eksempel på en lineær årsaksforklaring, da læreren trekker en konklusjon ut i fra situasjonen slik moskenes single kvinner ser den.

Dersom vi ser på denne hendelsen ut fra sirkulær kommunikasjon må læreren stoppe opp et eller annet sted neskollen speed neskollen speed dating kommunikasjonen og tenke: "Hva er det som gjør at denne eleven virker umotivert for skolearbeidet? Er det forhold hjemme som gjør at han ikke klarer å fokusere på skolen? Eller er det min oppførsel som gjør at eleven trekker seg i kommunikasjonen mellom oss? Karlsen og Spernes,s. Bateson hevder at hendelsene derimot vil være knyttet til hverandre på en sirkulær måte slik at det da blir interessant å finne ut av hvordan disse hendelsene er knyttet sammen.

Neskollen speed dating utdyper hva han mener relasjoner kan dreie seg om.

Han skriver blant annet: " spørsmål om relasjoner, med det mener jeg kjærlighet, hat, respekt, avhengighet, å være tilskuer, opptreden, dominans og så videre.

Med dette mener han at det kan være utfordrende og virkelig vite hvordan medmennesker tenker og opplever ulike ting, dersom de grunnleggende relasjonene ikke er tilstede. Drugli understreker på sin audnedal dating steder at anerkjennelse handler neskollen speed dating et neskollen speed dating forhold mellom to parter. Selv om læreren og eleven har ulike posisjoner i skolen, har begge parter rett til en subjektiv opplevelse av det som skjer.

Derved vil de i møte med rendalen single damer være likeverdige subjekter. Drugli,s. Men det vil likevel være et asymmetrisk maktforhold mellom dem.

Det betyr at det alltid er lærerens ansvar at relasjonen med den enkelte elev er så god som mulig, og at det alltid fokuseres på forbedring. Jeg vil også si noe om hvordan dette datamaterialet ble analysert og hvilke resultater jeg fikk.

I oppgaven har jeg brukt kvalitativt, halvstrukturert intervju for innsamling av datamaterialet.

  • Alder: 33 Norge, Oslo.
  • Gjerdrum singelklubb
  • Pris på singel i oppdal
  • Single rjukan
  • "Kommunikasjon mellom lærer og elev" - PDF Free Download

Dersom lærerforskeren i løpet av intervjuet finner noen spørsmål mindre relevante for intervjuet, er det åpent for å stille andre spørsmål. Dette er en mer åpen og induktiv metode for intervju, i motsetning til et strukturert intervju som vil være mer lukket og deduktivt. Planlegging og gjennomføring av intervju I planleggingen av intervjuet studerte jeg hvordan et halvstrukturert intervju bør gjennomføres. Jeg satte opp noen spørsmål i intervjuguiden, som ville være relevante i forbindelse med temaet og problemstillingen.

Problemstillingen jeg har valgt tar for seg hvordan lærere kan bidra til god kommunikasjon med elever. Dette ønsker jeg å se fra en lærers perspektiv. Med bakgrunn i dette kontaktet jeg to lærere jeg mente ville være representative for dette intervjuet. Den ene læreren, la oss kalle henne for informant A, har jeg tidligere kjennskap til. Informant B ble jeg henvist til av neskollen speed dating venn av meg, da han mente mitt emne for denne oppgaven var noe denne læreren hadde stort fokus på i sin undervisning.

De er begge lærere som har god erfaring med læreryrket over flere år. Informantene ble tilsendt spørsmålene i intervjuguiden i forkant av intervjuet slik at de kunne få tid og ro til å reflektere og tenke rundt spørsmålene. Jeg ønsket også neskollen speed dating sikre mest mulig kvalitet i resultatene, og at svarene var relevante.

Det finnes ulike metoder for gjennomføring av intervju. Jeg valgte ansikt-til-ansikt-intervju. I tillegg kan intervjueren tolke kroppsspråk og ulike signaler som blir gitt av informanten. Et annet moment er at intervjuet kan også oppleves for personlig slik at informant muligens neskollen speed dating ønsker å uttale seg single jenter i lyngdal alle områder.

For å motvirke dette, ga neskollen speed dating spørsmålene i forkant av intervjuet. Jeg brukte taleopptak fra telefonen under intervjuet slik at jeg kunne konsentrere meg om å lytte til det informantene sa.

I tillegg blir det en enklere jobb å arbeide med datamaterialet i etterkant av intervjuet, da jeg selv har vært tilstede under samtalen og tatt del i den helhetlige opplevelsen av intervjuet, inkludert følelser og kroppsspråk. Samtykkeskjema for bruk av taleopptak ble signert av begge intervjuobjekter før intervjuet ble satt i gang.

Intervjuet ble så transkribert. Ved å høre på intervjuet ved lydopptak og transkribere samtidig, vil jeg som intervjuer få en bredere forståelse av funnene informantene har lagt frem. Resultater Etter transkripsjonen av intervjuet, startet arbeidet med å redusere datamaterialet. Jeg valgte å kategorisere datamengden ut fra tre overordnede temaer: Verbal flora møte single ikke- verbal kommunikasjon, god toveiskommunikasjon med elevene og klassemiljø.

How to be singel Bergen Norge

Underveis i denne kategoriseringsprosessen ble det naturlig at tolkingen av datamaterialet foregikk samtidig. I denne delen av oppgaven vil jeg presentere informantenes svar på deres tolkning av kommunikasjonen mellom lærer og elev.

Informantens sitater vil bli brukt regelmessig, ettersom det er deres syn som kommer frem i teksten.

Verbal og ikke verbal kommunikasjon Jeg åpnet intervjuet med å spørre informantene mine om: «Hva legger du i begrepet kommunikasjon? Hun snakket om kommunikasjon i forhold til klasseledelse, der læreren er tydelig men bestemt, og har fokus på å kommunisere og møte elevene på deres nivå. Informant A sa følgende: «Jeg tenker på lærerens evne til å være en god klasseleder, tydelig og bestemt, men samtidig vennlig og med masse humor og omsorg for elevene, da».

Informant B derimot mente at kommunikasjon handler mye om det non-verbalet og at vi kommuniserer uansett. Med neskollen speed dating mente han at neskollen speed dating finnes ulike former for kommunikasjon 6 8 som vi ikke alltid tenker over. Han viste til eksempler som kroppsspråk, ansiktsuttrykk og lignende. Han hadde et eksempel fra praksis hvor han spurte elevene hvor fort de dømte læreren ved første møte med elevene. Elevene illustrerte dette ved å knipse.

Informant B understreket hvor mye kommunikasjon som foregår, selv når man ikke er klar over det. Han påpekte viktigheten av å gjøre seg bevisst på hvilke signaler man sender ut til elevene sine. Det er både det du sier som er en del av det, men så vet vi jo det at det er en del sånn non- verbal kommunikasjon som betyr veldig mye for hvordan folk mottar et budskap eller en beskjed eller neskollen speed dating eller annet sånt no». God toveiskommunikasjon med elever Informant A mente at det var helt grunnleggende for læreren å først og fremst kjenne eleven.

Hun hadde selv fokus på å bli kjent med elevene så tidlig som mulig. Grunnlaget for denne tanken var at elever har behov for å samtale med læreren om ulike ting, og dermed vil det bli enklere for både læreren og eleven å kommunisere godt dersom relasjonen er på plass.

Informant A fortalte: «Jeg tror det er lettere å ha en god kommunikasjon til elevene når singel neskollen speed dating nannestad er på plass, jeg merker selv at de tør singel i tau snakke med meg om ting, og fortelle meg ting som han eller hun føler».

Informant B trekker frem oppmerksomhet fra læreren som neskollen speed dating viktig moment. De fleste lærere har store klasser, og det vil bli utfordrende å skulle få tid til å snakke med den enkelte av elevene så ofte som man ønsker.

Derfor påpeker han viktigheten av å være tilstede i samtalen når man først er i prat med en elev. Dette vil medvirke et tillitsforhold mellom lærer og elev. Og [eeeh] tar forså vidt den eleven på alvor og lytter til det den eleven sier».

naustdal singel

Begge mine informanter var klar over det faktum at de elevene som er mest frempå, tar mye plass i klasserommet, mens de som ikke gjør så mye ut av seg ofte blir litt glemt. Informant A viste til ulike strategier hun bruker for å nå innpå disse elevene.

single damer ørnes

Eksempler på dette er at de får vise frem tegninger de har tegnet, de får ta ordet i plenum, eller bevisst lar disse elevene svare ved håndsopprekning. Dette gjorde de begge for å skape en trygg atmosfære hvor alle elevene kunne føle seg sett og husket.

Klassemiljø Informant A har et særlig fokus på det sosiale samspillet i klassen. Hun har innført noe som de kaller for «ukens sosiale mål». Det går ut på at elevene skal gjøre bevisste handlinger som å være flinke til å hilse på hverandre, se på og lytte til den som har ordet i klassen, eller hjelpe medelever med ulike ting. Grunnlaget for denne strategien er at elevene skal lære seg å vise respekt og omtanke for andre rundt seg.

Neskollen speed dating B forsøker å bygge en god klassekultur gjennom gode tilbakemeldinger. Bygge en kultur i klasserommet der det er helt normalt og tokke single menn å svare feil eller ikke vite.

Det jeg fant felles for mine informanter i dette temaet, var at lærerens oppførsel og væremåte spiller en stor rolle for hvordan klassemiljøet blir. For å oppnå et godt klassemiljø nevner intervjuobjektene begreper som respekt, anerkjennelse, humor og aktiv jobbing med det sosiale i klassen.

Læreren må selv gjøre grep og tiltak som fremmer god klassekultur. Informant B hadde eksempel fra praksis, hvor han spurte elevene hvor fort de dømte han da han kom inn i klasserommet.

gildeskål singel

Elevene svarte med å knipse. Slik jeg forstår det, oppstår det en form for kommunikasjon når læreren kom inn i klasserommet ved sitt første møte med elevene. Her blir Batesons teori om at vi kommuniserer på flere nivåer, relevant.

"Kommunikasjon mellom lærer og elev"

Hvilke klær læreren har på seg, ansiktsuttrykk, kroppsspråk og sinnsstemning er former for kommunikasjon som blir signalisert til elevene direkte allerede før læreren får presentert seg selv. Dette understreker også Bateson i en av hans hovedteorier om at alt er kommunikasjon. Han uttaler blant annet: «Når mennesker ikke har til hensikt å gi informasjon eller sende et budskap til andre, så kommuniserer de.

I forbindelse med det overordnede temaet: "God toveiskommunikasjon med elevene", stilte jeg begge mine informanter spørsmålet «Hvordan «se» og gi oppmerksomhet til den enkelte elev? Neskollen speed dating tok begge informantene frem viktigheten av å skape tillit til den enkelte elev. Informant A benytter ulike strategier for å fremheve de tilbaketrukne elevene, for at disse elevene skal føle seg sett og anerkjent.

Slik jeg ser det, vil de ulike strategiene som informant A praktiserer, fremme et godt tillitsforhold mellom læreren og eleven. Læreren blir da bevisst på at elevene skal bli sett og husket. Ved å håndhilse på alle elevene i gangen på morgenen før timen starter, vil læreren forsikre seg om at hver enkelt av elevene får direkte fokus minst én gang om dagen.

Begge mine informanter var klar over at det var svært viktig å kjenne elevene sine, og være fullt tilstede i samtalen med dem. Det kom frem fra begge informantene at dersom man kjenner eleven sin godt, vil også kommunikasjonen mellom læreren og eleven være bedre. Dette kan jeg bekrefte fra praksis.

single speed tønsberg

De elevene jeg fikk anledning til å bli bedre kjent med, var enklest neskollen speed dating nå fram til i undervisningssituasjon. Min erfaring er at jo bedre man kjenner elevene, desto enklere er det å finne en måte å kommunisere på som fungerer optimalt for den enkelte.

Han mener at dersom læreren blir kjent med eleven på et mer mellommenneskelig plan, vil det være lettere for eleven å motta læring. Bateson mener også at det vil gi et alt for snevert forståelsesgrunnlag i kommunikasjonen med mennesker, dersom partene ikke har noen relasjon til hverandre.

Klasseledelse handler om hvordan jeg som lærer fremstår i klasserommet. Hva jeg sier, hvordan jeg oppfører meg, blir raskt oppfattet av elevene. Dersom læreren snakker nedlatende om enkelte elever, vil elevene kopiere disse holdningene Åfjord singel. Informant B mener at dersom man som lærer er bevist på hvordan man ter seg i ulike situasjoner, kan det skape en større trygghet hos elevene.

Han nevner blant annet at selvironi som et virkemiddel for å skape et godt og trygt klassemiljø. Jeg tenker at verktøy som informant A bruker, kalt "Ukens sosiale mål", er et godt tiltak for å engasjere og inkludere elevene i arbeidet neskollen speed dating å skape et godt klassemiljø. Slik jeg ser det vil elevene bli mer bevisst på hva som er viktig å tenke på og hvilken oppførsel som gjør det fint for fellesskapet. Det er også viktig at elevene så tidlig som mulig lærer om hvordan de skal respektere og anerkjenne medmennesker og betydningen av dette.

I følge Drugli vil den generelle kommunikasjonsformen i klassen har mye å si for hvordan den gode kommunikasjonen mellom lærer og elev utarter seg. Her forstår jeg at et godt klassemiljø danner grunnlaget for en bedre kommunikasjon mellom lærer og den enkelte elev. Og det motsatte vil et godt klassemiljø være hinder for den gode lærer- elev kommunikasjonen. Informant B viser til eksempler fra praksis hvor han bevisst bruker litt tid før timen starter til å gå rundt singelklubben åkrehamn småprate med elevene.

Du kan være interessert